САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

title
  ҮЗҮҮЛЭЛТ

/Мян.төг/

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

1,335,774.45 

  Хөрөнгө оруулалт

11,348,689.45 

  Даатгалын авлага

6,515,087.76 

  Бусад эргэлтийн хөрөнгө

6,316,610.81 

  Нийт эргэлтийн хөрөнгө

25,516,162.47 

  Цэвэр үндсэн хөрөнгө

286,252.58 

  Цэвэр биет бус хөрөнгө

41,796.53 

  НИЙТ ХӨРӨНГӨ

25,844,211.58 

  Өр төлбөр

6,470,596.35 

  Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөц

9,193,273.71 

  Нөхөн төлбөрийн нөөц сан

1,596,245.03 

  Эздийн өмч

5,000,000.00 

  Хуримтлагдсан ашиг

3,584,096.49 

  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

25,844,211.58 

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ

/Мян.төг/

  Нийт хураамжийн орлого

7,792,339.01 

  Даатгалын хураамжийн буцаалт

55,115.57 

  Давхар даатгалын хураамж

5,195,284.09 

  Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого

2,541,939.35 

  Орлого тооцсон хураамж

1,603,721.41 

  Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр

906,087.55 

  Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

744,215.86 

  Бусад ашиг (алдагдал)

(487,647.35)

  ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ЦЭВЭР АШИГ (алдагдал)

224,156.11 

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

БУСАД ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

title

2023 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Хараат бус аудиторын тайлан

2022 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Хараат бус аудиторын тайлан

2021 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Хараат бус аудиторын тайлан

2020 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Хараат бус аудиторын тайлан

2019 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Хараат бус аудиторын тайлан