БАЙГУУЛЛАГЫН АМЬ НАС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

title

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

title

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ГАДААД болон ДОТООД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

ХҮНД БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМИЙН ДААТГАЛ

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ДААТГАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

title

БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

ОЛОН НИЙТИЙН ӨМНӨ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

АЖИЛЛАГСДЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ