Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын иж бүрэн даатгал

Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирол.

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үед бусдын буюу гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх дараах хариуцлагууд

 • Амь нас
 • Эрүүл мэнд
 • Эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол
 • “A” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл
 • “B” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл
 • “C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 10 сая хүртэл
 • “D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 10 сая хүртэл
 • “Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл

Даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг Жолоочийн тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.

 • “A” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 12,500
 • “B” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 33,000
 • “C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 42,500
 • “D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 53,000
 • “Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл

Даатгалын жилийн хураамжийг хөрөнгийн үнэлгээнээс хувьчлан тогтоох ба гэрээний хугацаанд нөхөн төлбөр гаргуулаагүй тохиолдолд даатгалын гэрээний дараагийн жилд хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Даатгалын жилийн хураамжийг хөрөнгийн үнэлгээнээс хувьчлан тогтоох ба гэрээний хугацаанд нөхөн төлбөр гаргуулаагүй тохиолдолд даатгалын гэрээний дараагийн жилд хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

 • Даатгуулагчийн өргөдөл /Хуулийн этгээд бол албан бичиг (“Амар Даатгал” ХХК-д)
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 • Осол болон хохирлын талаар холбогдох газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал
 • Хэрэв баримтжуулсан бол хохирлын фото зураг, бичлэг