Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын иж бүрэн даатгал

Тээврийн хэрэгсэл

Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирол.

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үед бусдын буюу гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх дараах хариуцлагууд

 • Амь нас
 • Эрүүл мэнд
 • Эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

Байгалийн эрсдэл

Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл

Хөдөлгөөний үеийн осол

Зориулалтын зогсоолд байрлуулсан үеийн

Сантехникийн гэмтэлээс үүдсэн хохирол

Бүх төрлийн галын эрсдэл

Хулгай , дээрмийн эрсдэл

Жолоочийн гэнэтийн ослын хамгаалалт

Даатгалын хураамжыг нэг дор эсвэл хэсэгчлэн төлж болно.

Даатгалын гэрээний хугацаа 1/нэг жил

 • Даатгуулагчийн өргөдөл /Хуулийн этгээд бол албан бичиг (“Амар Даатгал” ХХК-д)
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 • Осол болон хохирлын талаар холбогдох газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал
 • Хэрэв баримтжуулсан бол хохирлын фото зураг, бичлэг
 • Дуудлагаар дугуй нөхөх үйлчилгээ
 • Тээврийн хэрэгслийн аккумулятор суусан үед холбож асаах үйлчилгээ
 • Тээврийн хэрэгсэл ачих , чирэх , засварын газар руу тээвэрлэх үйлчилгээ (хот дотор)
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгалын болон нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө