Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгсэл

 • Байгалийн эрсдэл
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдсэн хохирол
 • Бүх төрлийн галын эрсдэл, дэлбэрэлт
 • Их биеийн хулгай, дээрэм
 • Жижиг эд ангийн хулгай, дээрмийн эрсдэл
 • Жолоочийн гэнэтийн осолын даатгал
 • Хохирлын үнэлгээний зардал /25,000-200,000 төг/
 • Замын хажуугийн үйлчилгээ :
 • Дуудлагаар дугуй нөхөх, солих үйлчилгээ
 • Дуудлагаар акумлятор холбох үйлчилгээ
 • Шатахуун хүргэх үйлчилгээ

1-3% /жилийн/ Даатгалын хураамжийг нэг дор эсвэл хэсэгчлэн төлж болно.

Даатгалын гэрээний хугацаа 1 /нэг/ жил

 • Даатгуулагчийн өргөдөл /Хуулийн этгээд бол албан бичиг (“Амар даатгал” ХХК-д)
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 • Осол болон хохирлын талаар холбогдох газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал
 • Хэрэв баримтжуулсан бол хохирлын фото зураг, бичлэг

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээ + нэмэлт тоноглолын үйлчилгээ