Тайлан

Аудит & санхүүгийн тайлан

2020 оны Аудитын тайлан

Санхүүгийн үзүүлэлт

2019 онд даатгалын салбарын голлох үзүүлэлтээр хамгийн өндөр өсөлттэй компани

0
%

Нийт хураамжийн төлбөр

0

Олгосон нөхөн төлбөр

0

0
%

Нийт хөрөнгийн дүн

0

Нөөц сангийг нийт дүн

0