Харилцагчдын асуудаг түгээмэл асуулт

 • 7777-3000 дугаарт ослын дуудлага бүртгүүлэн шуурхай албаар үзлэг хийлгэх
 • Амар ЧАТБОТ-ын ослын дуудлага цэсэнд хандан зааврын дагуу мэдээлэл оруулах
 • 102 болон 124 дугаарт холбогдон цагдаад дуудлага өгөх
 • Ослын үеийн зургийг холоос машины дугаар ойр орчин харагдахуйц зайнаас бүрэн оруулан 4 талаас нь зураг дарах
 • Үнэлгээний байгууллага нь СЗХ-оос  тухайн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан байгууллагууд байх бөгөөд Даатгуулагч таны хийлгэсэн газрын үнэлгээний мөнгөн дүн засварт хүрэлцэхгүй санагдвал өөр үнэлгээний газар сонгон үнэлгээ хийлгэх боломжтой.
 • ЖХАЖД-аар Та даатгалын хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа нөхөн төлбөр авах боломжтой.
 • ТХД-аар Та даатгалын хамгаалалтын дээд хязгаар буюу даатгалын үнэлгээ дуустал хохирол авах боломжтой
 • Хохирогч болон даатгуулагч буруу зөвөө хүлээн зөвшөөрөлцөж байгаа бол бичиг баримтын зөрчилгүй бол хохиролын хэмжээ 500,000 төгрөгөөс ихгүй тохиолдолд цагдаагүй шийдвэрлэнэ.
 • Сайн дурын даатгалын хувьд даатгалын гэрээний төрөл, даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хэсэг байгаа эсэх болон гэрээнд тусгагдсан бусад хасалтуудаас хамааран нөхөн төлбөрийг тооцоолон олгоно.
 • Нөхөн төлбөрийн материал бүрдсэнээс хойд хохиролын хэмжээнээс хамааран ажлын 8 цагаас ажлын 10 хоногийн дотор шийдвэрлэгдэнэ.
 • Ослын үеийн нотлох баримт болон камерын бичлэг, тухайн үеийн зураг болон хөндлөнгийн байгууллагын тодорхойлолт авч ирэх

Ослын дуудлага бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Нөхөн төлбөрийн хүсэлт гаргах

Дэлгэрэнгүй