Лангуу түрээслэгчийн даатгал

Эргэлтийн бус хөрөнгө /барилга, байгууламж/

ГАЛЫН ЭРСДЭЛ:
Ахуйн гал түймэр,
Дэлбэрэлт, тэсрэлт

БАЙГАЛИЙН ЭРСДЭЛ:
Хүчит салхи, цасан болон шороон шуурга, ширүүн мөндөр
Үер усны аюул
Газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт, галт уулын дэлбэрэлт

Гуравдагч этгээдийн хууль бус үйл ажиллагаа (хулгай)
Цахилгаан, дулаан,цэвэр, бохир ус дамжуулах шугам, хоолой, сүлжээний гэмтэл, ослоос үүдэн даатгуулагчийн эд хөрөнгөд учрах эрсдэл

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг даатгуулагч болон даатгагч харилцан тохиролцож тогтооно.

0.25-0.60% (Хөрөнгийн хийц, байршил, харуул хамгаалалт, эрсдэл бууруулах арга авдаг эсэхээс шалтгаалан хураамжийг тооцоолно.)

Даатгалын гэрээ нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Даатгалын жилийн хураамжийг хөрөнгийн үнэлгээнээс хувьчлан тогтоох ба гэрээний хугацаанд нөхөн төлбөр гаргуулаагүй тохиолдолд даатгалын гэрээний дараагийн жилд хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Мөн хураамжийг нэг доор болон хэсэгчлэн төлж болно.

Аливаа хохирлын 10%-ийг даатгуулагч өөрөө хариуцна.

Даатгуулагчийн өргөдөл (Хуулийн этгээд бол нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг)
Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
Хохирол үнэлэгчийн даатгалын зүйлийн хохирлын үнэлгээний тайлан
Осол аваар болсныг тодорхойлох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
Осол аваарын болох хохирлын фото зураг, видео бичлэг
Шаардлагатай тохиолдолд даатгалын компаниас нэмж шаардсан холбогдох бусад материал.