Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Даатгалын зүйл

Тээврийн хэрэгсэл

Даатгалын хугацаа

Даатгалын гэрээний хугацаа 1 /нэг/ жил

Даатгалын үндсэн эрсдэл

 • Байгалийн эрсдэл
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдсэн хохирол
 • Бүх төрлийн галын эрсдэл, дэлбэрэлт

Даатгалын нэмэлт эрсдэл, нэмэлт үйлчилгээ

 • Их биеийн хулгай, дээрэм
 • Жижиг эд ангийн хулгай, дээрмийн эрсдэл
 • Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
 • Хохирлын үнэлгээний зардал /25,000-200,000 төг/
 • Замын хажуугийн үйлчилгээ:
 • Дуудлагаар дугуй нөхөх, солих үйлчилгээ
 • Дуудлагаар аккумлятор холбох үйлчилгээ •шатахуун хүргэх үйлчилгээ

Даатгалын хураамж

1-3 хувь /жилийн/
Даатгалын хураамжийг нэг доор эсвэл хэсэгчлэн төлж болно

Даатгалын үнэлгээ

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээ + нэмэлт тоноглолын үнэлгээ

Даатгуулагчийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ

0-20%

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт

 • Даатгуулагчийн өргөдөл / Хуулийн этгээд бол албан бичиг (“Амар даатгал”ХХК-д)
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 • Осол болон хохирлын талаар холбогдох газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал
 • Хэрэв баримтжуулсан бол хохирлын фото зураг, бичлэг