Дотоод аяллын даатгал

Даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд.

Даатгуулагчийн аяллын хугацаанд хүрэлцэхүйцээр даатгуулагч хамгаалалт үйлчлэх хугацааг сонгох боломжтой.

Бүх төрлийн гэнэтийн осол.

Даатгалын үнэлгээ буюу хамгаалалтын хязгаарыг даатгагч даатгуулагч нар харилцан
тохиролцож тогтооно.

Санал болгож буй хамгаалалтын хязгаар

  • 5 сая төгрөг
  • 10 сая төгрөг
  • 20 сая төгрөг

Аяллын хугацаанд

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт аялах урьдчилан мэдэгдсэн аяллын маршрутын дагуу

24 цагийн турш үйлчилнэ

Даатгуулагчийн аяллын маршрут, аялах хоног, хамгаалалтын хязгаар зэргээс
хамаарна.

Даатгуулагч нь даатгалын хураамжийг аялал эхлэхээс өмнө даатгагчид бүрэн төлсөн
байх шаардлагатай.