Гэнэтийн ослын даатгал

  • Монгол улсын иргэд болон гадаадын харъяат ба иргэний харъяалалгүй 18-аас дээш насны иргэдийн тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолголт, нас баралт.
  • Монгол улсын иргэд болон гадаадын харъяат ба иргэний харъяалалгүй 18-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдалт
  • Бүх төрлийн гэнэтийн осол
  • Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
  • Даатгалын баталгааны эх хувь
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох баримт
  • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
  • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт материал

Даатгалын жилийн хураамжийг хөрөнгийн үнэлгээнээс хувьчлан тогтоох ба гэрээний хугацаанд нөхөн төлбөр гаргуулаагүй тохиолдолд даатгалын гэрээний дараагийн жилд хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Мөн хураамжийг нэг доор болон хэсэгчлэн төлж болно.

Даатгалын гэрээний хугацаа 1 /нэг/ жил

Харилцан тохиролцоно.