Газрын тос, шатах тослох материал түгээгч, борлуулагчдад

Танилцуулга

Байгалийн нөөц баялагаараа дэлхийд 8 дугаарт эрэмбэлэгддэг манай оронд газрын тос нефт, байгалийн хий олдворлох, зөөн тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэж буй бизнес эрхлэгчид, компаниуддаа дараах даатгалуудыг АМАР ДААТГАЛ ХХК санал болгож байна.

Энэхүү даатгал нь зөөн тээвэрлэж хадгалж буй бүх төрлийн шатах, тослох материал болон нефть бүтээгдэхүүнийг хадгалах сав тоног төхөөрөмж, шахуурга, түгээгүүр, ил далд шугам хоолой зэрэгт учирч болох гэнэтийн хохиролыг барагдуулах даатгал юм.

Газрын тос, шатах тослох материал түгээгч, борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэж буй бизнес эрхлэгчид, байгууллагуудын гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал юм.

Тухайн байгууллагад гэрээт болон гэрээт бусаар ажиллаж буй ажилтан ажлын байран дээрээ гэнэтийн ослын улмаас эрүүл мэнд, амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа бүр болон түр хугацаанд алдсан тохиолдолд тухайн ажилтаны эрүүл мэндийн хохиролыг барагдуулах даатгал юм.

Даатгалын менежертэй холбогдох
Gazriin tosnii salbart