Амины орон сууц, байшингийн даатгал

 • Амины орон сууц, байшин
 • Зуслангийн байшин
 • Түр орон сууц, зөөврийн сууц
 • Байгалийн эрсдэл
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдсэн хохирол
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Цахилгааны эрчим хүчний хэлбэлзэл
 • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа
 • Хулгай, дээрмийн

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг даатгуулагч болон даатгагч харилцан тохиролцож тогтооно.

 • Даатгуулагчийн өргөдөл (Хуулийн этгээд бол нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг)
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 • Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Галын дүгнэлт)
 • Даатгалын зүйлийн холбодох гэрчилгээний хуулбар
 • Хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий байгууллагын тайлан, дүгнэлт
 • Ослын зураглал, фото зураг, видео бичлэг, хохирлын шалтгаан, бусад мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт, дүгнэлт
 • Даатгалын тохиолдлыг нотлоход шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, материал

Даатгалын гэрээнийн хугацаа 1 /нэг/ жил